Trygghetsarbete

 

_DSC3046
Djurgårdsskolan ska vara en trygg miljö för alla stora och små som har sin arbetsplats här. Som förälder på Djurgårdsskolan ska man känna sig trygg med att ens barn tas väl omhand.

Vi har väl fungerande rutiner för hur vi ska handskas med mobbning eller annan form av trakasserier. Vi arbetar med livskunskap i alla grupper. När barnen inte kan lösa en uppkommen konflikt får de hjälp och stöd av personalen. Vi arbetar mycket med att barnen ska vara goda förebilder för varandra. Barnen i årskurs 3 tar ofta ett stort ansvar på skolan när det gäller trygghetsarbetet men också på många andra vis. Utifrån varje individs ålder och mognad arbetar vi medvetet kring att vara en god kamrat och förebild.

För att barnen ska känna sig trygga när de gör utflykter har de fasta gåkompisar. Varje rast är det alltid tre vuxna ute. Vid behov startar pedagogerna upp en vuxenledd aktivitet på rasten.

Vi vill att alla barn ska känna sig delaktiga och känna att deras röst är viktig. Alla ska känna att de har möjlighet att komma till tals. Delaktighet och ansvar är ord som går hand i hand och löper som en röd tråd genom allt skolarbete.

Klassråd
Två gånger i månaden har vi klassråd där eleverna turas om att vara ordförande. Frågor som berör fler än bara klassen tas upp på fredagens stormöte. En del av frågorna går vidare till fritidsmötet. Ibland kan frågor från stormötet vandra tillbaka till klasserna som sedan ska diskutera dem.

Fritidsmöten
Varannan vecka har fritids ett fritidsmöte. Där har eleverna möjlighet att ta upp frågor som har kommit upp på klassråden. Eleverna kan också lägga olika förslag och idéer i en förslagslåda. Deras förslag behandlas på detta möte.

Stormöten
Stormöten hålls varannan fredag och leds av personalen. Eleverna presenterar sådant som klassen har bestämt ska tas upp på stormötet. Ibland får även eleverna redovisa arbeten som de gjort i klassen för resten av skolan. Eleverna i årskurs 3 brukar redovisa sina arbeten som de gör med likabehandlingsplanen. När ett äldre barn förklarar för ett yngre barn sker många gånger en annan form av förankring hos barnen än när vuxna berättar något så komplicerat som exempelvis likabehandlingsplanen. 

Värdar Barnen fostras i att ta ansvar för sina uppgifter både i själva skolarbetet, men också genom att vara exempelvis pysslare eller matvärd.

Comments are closed.