Förskoleklassen

                                                           Djurgårdsskolan logga

 

                                     KUNSKAP                   TRYGGHET                    ANSVAR

Djurgårdsskolan är en skola med höga ambitioner. Förskoleklassens verksamhet strävar mot kunskapskraven i årskurs tre. Hos oss ges varje elev de bästa förutsättningarna till en individuell utveckling och goda studieresultat. 

I förskoleklassen lägger vi grunden för det fortsatta lärandet i alla ämnen genom undervisning i alla dess former. Barnen utvecklar sin språkliga medvetenhet med hjälp av Bornholmsmodellen. Vi läser mycket för barnen och redan i september börjar vi följa upp deras läs – och skrivutveckling kontinuerligt.  Barnen möter matematikämnet varje dag på olika sätt. Med Singaporematematik skapar vi förståelse i tre steg, från konkret, till bildligt, till abstrakt. Med hjälp av undervisning utomhus vidgas barnens syn på matematik i sin vardag. På Djurgårdsskolan arbetar vi mycket tematiskt i alla årskurser. Vi har gemensamma teman där alla barn är delaktiga på en anpassad nivå. Som elev i förskoleklass har man även undervisning i samhäll – och naturämnen, musik, bild, idrott, engelska och programmering. Utöver det ges förskoleklassen 22 schemalagda simtillfällen med utbildade simlärare. 

Djurgårdsskolan är en liten skola som på kort tid skapar stark trygghet och gemenskap. Vi säkerställer en trygg skolmiljö där ditt barn får arbetsro. Vi arbetar mycket med att barnen ska vara goda förebilder för varandra, liten som stor. Barnen i förskoleklass tillbringar tid varje dag med övriga elever på skolan, exempelvis på raster och fritidstid. Personalen på skolan arbetar i linje med skolans likabehandlingsplan. Utifrån skolans likabehandlingsplan arbetar vi mycket med varje individs lika värde. Skolan har ett trygghetsteam där rektor, skolpsykolog, skolsköterska, klasslärare samt en fritidspedagog ingår.  Djurgårdsskolan har stark personaluppsättning med mycket erfarenhet i bagaget. Skolans värdegrundsarbete genomsyrar den vardagliga verksamheten. 

När man går i förskoleklass övar man på att känna och ta ansvar i många olika situationer. Att gå från förskola till förskoleklass är ett stort steg och barnen möter nya utmaningar varje dag. Vi arbetar för att ge ditt barn en trygg och bra start på sin skoltid. Under den tid som Ert barn går på Djurgårdsskolan arbetar pedagogerna successivt med att lära och visa barnen hur man tar ansvar för sitt skolarbetearbete och sina handlingar. Hos oss är vi stolta över vår skola och det arbete som vi gör. 

                              Djurgårdsskolan är den lilla skolan som skapar den stora tryggheten!

 

_DSC3083

 

Comments are closed.