SkolrådetFör att skolan och fritidsverksamheten ska fungera väl för barnen är det viktigt att det finns en bra samverkan mellan föräldrarna, skolans personal och styrelse. Skolrådet är en grupp bestående av föräldrarepresentanter, personal, rektor och styrelseordförande.

Skolrådet är ett forum där pedagoger och föräldrar möts och diskuterar skolan. Skolrådet ska fungera som ytterligare en kanal mellan hem och skola, där det finns möjligheter för skolan och föräldrar att bolla olika idéer. Skolan kan också få råd i övergripande frågor, såsom eventuell omorganisation, personalförändringar, större lokalförändringar eller ombyggnader där föräldrar kan bidra med sin professionella kompetens, engagemang och sin tid.

Skolrådet diskuterar inte enskilda barn i skolan.

Föräldrarepresentanterna företräder klassen. Det är viktigt att det som diskuteras på skolrådet återförs till övriga föräldrar på skolan. Ansvaret för detta åligger föräldrarepresentanterna.
Årets representanter! Klicka.

Skolrådet är rådgivande och inte beslutande.

Skolrådets medlemmar I skolrådet ingår minst åtta och högst 12 föräldrarepresentanter, rektor, styrelseordförande samt en av lärarna och en representant för fritidsverksamheten.

Val av föräldrarepresentanter Föräldrarna väljs vid varje skolårs början. För F-klassen väljs två till tre representanter. För respektive undervisningsgrupp väljs en förälder från varje årsgrupp. Respektive klasslärare ansvarar för att föräldrarepresentanter väljs.

Rutiner Skolrådet sammanträder vid två tillfällen per termin. Första mötet bör äga rum i mitten av september efter stora föräldramötet. Kallelse går ut ca två veckor före respektive möte. Skolrådsrepresentanterna skall därefter från sin respektive grupp inhämta frågor som ska tas upp på mötet. Dessa vidarebefordras till rektor senast en vecka före varje möte. Dagordning tillsändes därefter föräldrarepresentanterna ca tre dagar före mötet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Efter justering skall protokollet vara tillgängligt för föräldrar och personal. Samtliga föräldrar får protokollet av skolan såväl via mail som brev hem. Skolan ansvarar för att det på hemsidan framgår när mötena hålls och vilka föräldrar som är med i skolrådet. Vid skolårets början utser föräldrarna en kassör och gör en insamling till klasskassan för respektive barn. Denna används efter samråd mellan föräldrarna i första hand för barnaktiviteter och gåvor. En gång per läsår arrangerar skolrådets föräldrarepresentanter en aktivitet för samtliga föräldrar. En gång per läsår arrangerar föräldrarepresentanterna en aktivitet för barnen.

Comments are closed.